Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NHTV Executive Education B.V.: open opleidingen

Algemene voorwaarden NHTV Executive Education B.V.:                      open opleidingen

Artikel 1 – Definities

 1. Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door NHTV Executive bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en NHTV Executive.
 2. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding.
 3. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie wordt gestart.
 4. Studieduur: De duur van de Opleiding zoals vermeld in de Opleidingsinformatie.
 5. Opleidingsinformatie: Informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.nhtv-execedu.nl en/of vermeld in de studiegidsen.
 6. Klant: Particulier of organisatie die bij NHTV Executive een of meerdere Opleidingen afneemt.
 7. NHTV Executive: NHTV Executive Education B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65531566.
 8. Cursist: natuurlijk persoon die een Opleiding volgt.
 9. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding.
 10. Opleiding: een door NHTV Executive verzorgde Opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
 3. de Aanvangsdatum van de Opleiding;
 4. de Studieduur van de Opleiding;
 5. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
 6. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 7. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en NHTV Executive nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van NHTV Executive. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die NHTV Executive met de Klant sluit.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
 9. de identiteit en het adres van NHTV Executive inclusief het bezoekadres;
 10. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 7.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de Opleiding gaat de Klant met NHTV Executive een overeenkomst aan voor de Studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen Opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de Opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod door de Klant NHTV Executive heeft bereikt en NHTV Executive  de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na Inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij Inschrijving verbindt de Klant zich aan NHTV Executive voor de duur van de gehele Opleiding en verwacht NHTV Executive van de Klant dat deze met volle inzet aan de Opleiding deelneemt. Op deze wijze kan NHTV Executive voor een goede planning en inroostering van experts zorgen. Daar staat tegenover dat NHTV Executive een hoogwaardige Opleiding door gekwalificeerde experts biedt. NHTV Executive zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de Opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4– Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betaalwijze, het aantal eventuele betalingstermijnen en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.
 2. Alle door NHTV Executive genoemde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders wordt overeengekomen. Een Opleiding is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief.
 3. Indien niet anders wordt overeengekomen blijft de prijs gedurende de looptijd van de Opleiding ongewijzigd. Indien er een wijziging van het btw-tarief plaatsvindt zal deze worden aan de Klant worden doorberekend.
 4. De Klant heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de Opleiding de prijs wordt verhoogd.

Artikel 5 – Levering

 1. NHTV Executive levert het Opleidingsmateriaal tijdig aan de Klant. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot Opleidingsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 2. Verkeerd of beschadigd Opleidingsmateriaal wordt onmiddellijk door NHTV Executive vervangen zonder kosten voor de Klant.
 3. Het geleverde Opleidingsmateriaal moet beantwoorden aan de Overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

 1. NHTV Executive is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. NHTV Executive stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan NHTV Executive bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 4. De Cursist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de NHTV Executive voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.
 5. Facturering vindt plaats 4 weken voor aanvang van het opleidingsprogramma met een betalingstermijn van 21 dagen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de Aanmelddatum kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of per e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door NHTV Executive heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. NHTV Executive betaalt eventueel betaald cursusgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden Opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het Opleidingsmateriaal zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, accepteert de NHTV Executive de retourzending niet en is de Klant verplicht de waarde van het Opleidingsmateriaal te betalen dan wel een door de NHTV Executive te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 8 – Annulering voor aanvang Opleiding

 1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht kan de Klant de Inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
 2. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
 3. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de Opleiding is 25% van het totale cursusgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden cursusgeld.
 4. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden cursusgeld.
 5. Binnen 14 dagen voor de start van de Opleiding is 100% van het totale cursusgeld verschuldigd, met een maximum van 12 maanden cursusgeld.
 6. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Cursist aan de Opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de Opleiding. Na aanvang van de Opleiding is dit niet meer mogelijk.
 7. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
 8. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
 9. Eventueel door de Klant ontvangen Opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden met inachtneming van artikel 7.4.
 10. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
 11. Indien naar oordeel van NHTV Executive onvoldoende Klanten zich hebben ingeschreven behoud NHTV executive zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren. In dit geval heeft de Klant het recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. Eventueel door de Klant ontvangen Opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden met inachtneming van artikel 7.4.
 12. NHTV Executive is gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van experts, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van NHTV Executive, doch geeft de Klant aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.

Artikel 9 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is NHTV Executive gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:
 3. De toegang tot de (elektronische) cursusomgeving wordt ontzegd, Opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de begeleiding door experts wordt stopgezet en eventuele examens kunnen niet meer worden afgelegd.
 4. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de Opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 5. Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft NHTV Executive geen verplichtingen meer richting de Klant.
 7. Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 8 van toepassing.
 8. De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 9. Het in verzuim zijn door de Klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en NHTV Executive is beëindigd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van NHTV Executive is beperkt tot maximaal van het door de Klant betaalde cursusgeld.
 2. NHTV Executive behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. NHTV Executive is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via NHTV Executive bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het Opleidingsmateriaal van NHTV Executive, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door NHTV Executive ontwikkeld en/of samengesteld. NHTV Executive is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de NHTV Executive.

Artikel 11 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van NHTV Executive. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van Opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze Opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. NHTV Executive kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
 3. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals experts.
 4. Indien wettelijk eisen het vergen aan overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld het Basisregister Onderwijs (BRON).
 5. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. NHTV Executive houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Klanten die geen informatie meer van NHTV Executive meer willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door NHTV Executive geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij NHTV Executive.
 2. Gebruik van studiemateriaal door de Klant anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 13 – Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Opleiding worden door NHTV Executive beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig hebben, worden door NHTV Executive per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NHTV Executive, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn of haar rechten ter zake verliest.

Artikel 14 – Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen, die conform het bepaalde in artikel 13, niet zijn opgelost, worden in eerste aanleg beslist door de rechtbank Breda.

Artikel 15 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NHTV Executive worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van NHTV Executive.

Nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Wji houden u graag op de hoogte van ons aanbod aan programma's.

Vul a.u.b. uw voornaam in.
Vul a.u.b. uw achternaam in.
Invalid InputMaak a.u.b. een keuze.


Maak a.u.b. een keuze.
Ga a.u.b. akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de inschrijving van de nieuwsbrief
A.u.b. aanvinken of code invoeren

Partners

 • BARIN
 • Jong Logistiek Nederland

© Copyright 2017 NHTV Executive Education
Alle rechten voorbehouden